پرش لینک ها

وزن واحد لوله PVC

در این نوشته از سایت دیسماد قصد داریم تا در مورد وزن واحد لوله pvc صحبت کنیم و اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار بدهیم. امیدواریم مطالبی که در ادامه بیان می‌شود برای شما مفید بوده باشد. لوله‌های پی وی سی به نسبت ابعادی که دارند دارای وزن و مشخصات مختلفی می‌باشند. وزن واحد لوله پی وی سی از آن جهت کاربرد دارد و مهم است که در سازه‌ها وزن اجزای به کار برده شده مهم است، از این رو در ادامه این صفحه از سایت دیسماد به صورت دقیق به بیان وزن واحد لوله pvc خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه در ادامه همراه ما باشید.

مطالب پیشنهادی: خرید لوله خم سرد

مشخصات وزن واحد لوله PVC

قطر خارجی لوله پی وی سی: 20 میلی متر – اندازه لوله: 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1 کیلوگرم – فشار: 26 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 25 میلی متر – اندازه لوله: 3.4 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 25 میلی متر – اندازه لوله: 3.4  اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1.2 کیلوگرم – فشار: 16 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 25 میلی متر – اندازه لوله: 3.4 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1.7 کیلوگرم – فشار: 26 اتمسفر – فشارقوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 32 میلی متر – اندازه لوله: 1 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1.5 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 32 میلی متر – اندازه لوله: 1 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1.9 کیلوگرم – فشار: 16 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 32 میلی متر – اندازه لوله: 1 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 2.7 کیلوگرم – فشار: 26 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 40 میلی متر – اندازه لوله: 1 – 1.4 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 1.9 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 40 میلی متر – اندازه لوله:   1 – 1.4 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 2.9 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 40 میلی متر – اندازه لوله: 1 – 1.4 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 4.2 کیلوگرم – فشار: 16 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 50 میلی متر – اندازه لوله: 1 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 2.4 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 50 میلی متر – اندازه لوله:   1 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 3.4 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 50 میلی متر – اندازه لوله: 1 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 4.5 کیلوگرم – فشار: 16 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 63 میلی متر – اندازه لوله: 2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 3.1 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 63 میلی متر – اندازه لوله:   2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 4.8 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 63 میلی متر – اندازه لوله: 2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 7.2 کیلوگرم – فشار: 16 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 75 میلی متر – اندازه لوله:  2 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 3.6 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 75 میلی متر – اندازه لوله:   2 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 4.4 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 75 میلی متر – اندازه لوله: 2 – 1.2 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 6.8 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 90 میلی متر – اندازه لوله:  3 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 4.3 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 90 میلی متر – اندازه لوله:   3 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 6.3کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 90 میلی متر – اندازه لوله: 3 اینچ – وزن شاخه 6 متری لوله: 9.7 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 110 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 6.4 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 110 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 9.1کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 110 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 14.4 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 125 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 8.2 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 125 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 11.8 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 125 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 18.5 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 13.3 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 19 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 30.2 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 13.3 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 19 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 30.2 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 13.3 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 19 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 160 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 30.2 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 200 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 20.5 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 200 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 30.5 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 200 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 49 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 250 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 33 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 250 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 46.7 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 250 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 81 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 315 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 81 کیلوگرم – فشار: 4 اتمسفر – فاضلابی

قطر خارجی لوله پی وی سی: 315 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 52 کیلوگرم – فشار: 6 اتمسفر – نیمه فشار

قطر خارجی لوله پی وی سی: 315 میلی متر – وزن شاخه 6 متری لوله: 74 کیلوگرم – فشار: 10 اتمسفر – فشار قوی

نتیجه‌گیری

در این نوشته از سایت دیسماد به بررسی موضوع وزن واحد لوله PVC پرداختیم و اطلاعاتی را به صورت کامل دقیق و دسته بندی شده در ارتباط با وزن واحد لوله پی وی سی نظیر قطر لوله خارجی، وضعیت تحمل فشار و… را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دادیم. امیدواریم که مطالب بیان شده برای شما مفید بوده باشد و از آنها بهره برده باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید با واحد پشتیبانی سایت دیسماد در ارتباط باشید.

منبع: pvcpipesupplies. com

یک دیدگاه بگذارید